Dnes je: štvrtok 06.08.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní - Deň Hirošimy

O čom bude rokovať zastupiteľstvo

Už zajtra, v utorok 25.júna, sa uskutoční 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, v budove Technopolu a začína o 9.hodine. Rokovanie zastupiteľstva je verejné. Vystúpiť môžu aj občania či už k jednotlivým bodom programu, alebo v bode rôzne k problémom, ktoré verejnosť trápia.

 

Prinášame informáciu program:

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava k 18.06.2019

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020 v základných školách a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka

a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Bratislavou

6. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku

8. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 2844/1 pre Great Foods

Slovakia s.r.o.

9. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Osuského 1, 851 03 Bratislava pre D&T CARS s.r.o.

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre MUDr. Annu Takáčovú

11. Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 155 pre Reného Krumpála – Mareti, Furdekova 8, 851 03 Bratislava

12. Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Fondu statickej dopravy mestskej časti

Bratislava-Petržalka

13. Návrh uznesenia na zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov

14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017

o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2019

16. Návrh na zriadenie Mediálnej rady Petržalky, návrh na voľbu predsedu a členov tejto rady a návrh na schválenie jej Štatútu

17. Návrh na voľbu vedúceho a členov pracovnej skupiny na revíziu zmluvy č. 023/93 o nájme v znení jej dodatkov

18. Interpelácie

19. RôzneAutor: Petrzalcan | 24.06.2019 | zobrazené: 550 x |


Podobné články

• Hľadá sa nový náčelník (05.08.2020)
• Vlado Dolinay mal dnes pohreb (03.08.2020)
• Ako napreduje projekt druhej etapy električky v Petržalke? (28.07.2020)
• Návštevy seniorov opäť povolené (25.07.2020)
• Psy do Veľkého Draždiaka nesmú (23.07.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Akou známkou by ste ohodnotili prácu starostu Jána Hrčku?

1
(62)

2
(9)

3
(12)

4
(18)

5
(30)


spolu 131 hlasov
/