Dnes je: piatok 15.01.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
15.januára 1620 predstavitelia českých, moravských, sliezskych, rakúskych a uhorských protestantských stavov uzavreli v Bratislave tzv. večné spojenectvo.

Požiadajte si o príspevok ak vaše dieťa chodí do súkromnej materskej školy

Mestská časť Bratislava-Petržalka vyzýva rodičov, ktorých dieťa sa nedostalo do škôlky zriadenej mestskou časťou a bude navštevovať súkromnú škôlku, že aj tento rok, môžu rodičia požiadať o nenávratný finančný príspevok.

 

Tento druh príspevku funguje v Petržalke už niekoľko rokov, na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré poslanci schválili ešte v roku 2015.

Cieľom VZN je pomôcť zákonným zástupcom pri umiestňovaní detí s trvalým pobytom v mestskej časti do súkromných materských škôl, ak sa ich dieťa nedostalo do materskej školy zriadenej samosprávou. Ide o deti vo veku 3-6 rokov.

 

Samospráva poskytne tento príspevok maximálne 40 žiadateľom, ale ani jeden rok zatiaľ nebolo viac záujemcov ako mohla samospráva uspokojiť.

 

Príspevok bude  poskytnutý v školskom roku 2020/2021 vo výške je 90 Eur na dieťa.

Žiadosť predkladá žiadateľ na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tejto výzvy, najneskôr do 15. augusta 2020. Pri predložení žiadosti rozhoduje, dátum na poštovej pečiatke, alebo dátum pečiatky z podateľne miestneho úradu mestskej časti. Žiadosti doručené pred zverejnením tejto výzvy nebudú akceptované.

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú:

- Oprávnenou osobou na poskytovanie príspevku je rodič alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

- Ak je viac oprávnených osôb, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku na to isté dieťa, príspevok sa poskytne len jednému z nich, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnenou osobou je rodič, ktorému je dieťa zverené.

- Zákonný zástupca musí podať žiadosť o poskytnutie príspevku, musí sa preukázať prostredníctvom rodného listu dieťaťa alebo rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti, že je oprávnenou osobou.

- Dieťa a oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt na území mestskej časti.

- Dieťa nebolo prijaté do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti pre školský rok 2020/2021 z kapacitných dôvodov, čo oprávnená osoba preukáže rozhodnutím o neprijatí do materskej školy.

- Preukázať mesačný príjem oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb, ktorý a nepresiahne sumu po zdanení 500.-Eur na jednu osobu a súčasne nie je poberateľom príspevku na dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom súvisiaceho s neprijatým dieťaťom.

- Oprávnená osoba nemá finančné záväzky voči mestskej časti alebo mestskou časťou zriadeným právnickým osobám.

- Oprávnená osoba musí mať uzatvorenú zmluvu (resp. dohodu) s príslušnou súkromnou materskou školou.

- V prípade počtu žiadostí prevyšujúceho finančnú kapacitu budú uprednostnení rodičia so staršími deťmi ( v poradí 5,4, 3 roky ku dňu nástupu do materskej školy) a v rámci rovnakej vekovej kategórie dieťaťa, predovšetkým osamelí rodičia a následne rodičia s nižšími príjmami.

- Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok.Autor: Petrzalcan | 11.07.2020 | zobrazené: 937 x |


Podobné články

• Zmena výšky poplatku v materských školách (15.01.2021)
• Informácia o prevádzke materských škôl v nasledujúcom týždni (10.01.2021)
• Prísnejšie opatrenia (10.09.2020)
• Škôlku pre covid zatvorili (03.09.2020)
• Začiatok školského roka a prvé povinnosti v súvislosti s koronou (02.09.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Veríte, že rok 2021 bude lepší rok predošlý?

áno, určite
(19)

skôr áno ako nie
(9)

skôr bude horší
(7)

bude rovnaký ako rok predošlý
(6)


spolu 41 hlasov
/