Dnes je: utorok 30.11.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň rómskeho jazyka

Požiadajte si o príspevok ak vaše dieťa chodí do súkromnej materskej školy

Mestská časť Bratislava-Petržalka vyzýva rodičov, ktorých dieťa sa nedostalo do škôlky zriadenej mestskou časťou a bude navštevovať súkromnú škôlku, že aj tento rok, môžu rodičia požiadať o nenávratný finančný príspevok.

 

Tento druh príspevku funguje v Petržalke už niekoľko rokov, na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré poslanci schválili ešte v roku 2015.

Cieľom VZN je pomôcť zákonným zástupcom pri umiestňovaní detí s trvalým pobytom v mestskej časti do súkromných materských škôl, ak sa ich dieťa nedostalo do materskej školy zriadenej samosprávou. Ide o deti vo veku 3-6 rokov.

 

Samospráva poskytne tento príspevok maximálne 40 žiadateľom, ale ani jeden rok zatiaľ nebolo viac záujemcov ako mohla samospráva uspokojiť.

 

Príspevok bude  poskytnutý v školskom roku 2020/2021 vo výške je 90 Eur na dieťa.

Žiadosť predkladá žiadateľ na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tejto výzvy, najneskôr do 15. augusta 2020. Pri predložení žiadosti rozhoduje, dátum na poštovej pečiatke, alebo dátum pečiatky z podateľne miestneho úradu mestskej časti. Žiadosti doručené pred zverejnením tejto výzvy nebudú akceptované.

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú:

- Oprávnenou osobou na poskytovanie príspevku je rodič alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

- Ak je viac oprávnených osôb, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku na to isté dieťa, príspevok sa poskytne len jednému z nich, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnenou osobou je rodič, ktorému je dieťa zverené.

- Zákonný zástupca musí podať žiadosť o poskytnutie príspevku, musí sa preukázať prostredníctvom rodného listu dieťaťa alebo rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti, že je oprávnenou osobou.

- Dieťa a oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt na území mestskej časti.

- Dieťa nebolo prijaté do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti pre školský rok 2020/2021 z kapacitných dôvodov, čo oprávnená osoba preukáže rozhodnutím o neprijatí do materskej školy.

- Preukázať mesačný príjem oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb, ktorý a nepresiahne sumu po zdanení 500.-Eur na jednu osobu a súčasne nie je poberateľom príspevku na dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom súvisiaceho s neprijatým dieťaťom.

- Oprávnená osoba nemá finančné záväzky voči mestskej časti alebo mestskou časťou zriadeným právnickým osobám.

- Oprávnená osoba musí mať uzatvorenú zmluvu (resp. dohodu) s príslušnou súkromnou materskou školou.

- V prípade počtu žiadostí prevyšujúceho finančnú kapacitu budú uprednostnení rodičia so staršími deťmi ( v poradí 5,4, 3 roky ku dňu nástupu do materskej školy) a v rámci rovnakej vekovej kategórie dieťaťa, predovšetkým osamelí rodičia a následne rodičia s nižšími príjmami.

- Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok.Autor: Petrzalcan | 11.07.2020 | zobrazené: 2202 x |


Podobné články

• Voľné miesta v školkach (16.09.2021)
• Aká je situácia s miestami v MŠ v Petržalke? (03.06.2021)
• Prijímanie detí do MŠ (28.04.2021)
• Má vaše dieťa záujem o základnú umeleckú školu? (15.04.2021)
• Uvoľňovanie opatrení a výučba na stredných školách (14.04.2021)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Stihne podľa vás mesto vybudovať 2.etapu električky do Petržalky?

Áno, určite
(67)

Skôr nie
(36)

Určite nie
(45)

Len čiastočne
(35)


spolu 183 hlasov
/