Dnes je: sobota 19.09.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes polooblačno, zrána chladnejšie, ale denné maximum 19 stupňov celzia

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo v Petržalke

V stredu, 16.septembra 2020 o 9.00 hod sa uskutoční 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v Dome kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova č. 3, Bratislava.

 

Program:

1. Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

2. Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka

3. Návrh na odvolanie člena školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Petržalka

4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31. 08. 2020

5. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2020

6. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020

7. Návrh VZN o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu MČ Bratislava - Petržalka

8. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu rozdelenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2019 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 19/2019 a VZN č. 3/2020

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2020 zo dňa ……2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzných nariadení č. 1/2005, č. 3/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008, č. 3/2009, č. 6/2009, 3/2010, 8/2012, 3/2013, č. 9/2017, č. 17/2019 a č. 1/2020

12. Návrh na zmenu vo využití účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvoj

športovej infraštruktúry 2020-2021

13. Návrh použitia úverových tranží na obstarávanie investičných projektov

14. Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie v rámci COVID 19

15. Informácia o ponuke hlavného mesta zveriť do správy objekt Znievska 26 s priľahlými pozemkami

16. Návrh na rozšírenie kapacít zariadenia opatrovateľskej služby

17. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku

18. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 2843/48 pre HJ invest, s.r.o

19. Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 4287 v k. ú. Petržalka pre Ing. Jozefa Škaláka a manželku Ing. Veroniku Škalákovú

20. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č.1045/1 pre Máriu Ťažkú

21. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Detský folklórny súbor Lúčka, o.z.

22. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z.

23. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č.1061 v areáli ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z.

24. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3544 pre Gizelu Valkovičovú

25. Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte ZŠ Holíčska pre

Plavecký klub ORCA SPORT

26. Návrh na schválenie zmeny nájomcu v objekte ZŠ Tupolevova 20 , Bratislava

27. Návrh na prehodnotenie a predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte

Beňadickej 13, Bratislava pre spoločnosť MILEX PROGRES a.s.

28. Návrh na dlhodobý prenájom – objektu ŠH Prokofievova pre Gymnastické centrum Bratislava

29. Podnet verejnej ochrankyne práv na zmenu právnej úpravy – ust. § 1 a 2 VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25. júna 2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

30. Súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka s výkonom

podnikateľskej činnosti

31. Správa o kontrole výdavkovej časti rozpočtu za rok 2019 na referáte matriky a ohlasovne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka

32. Správa o kontrole Miestneho podniku VPS Petržalka, verejných obstarávaní, obchodných verejných súťaží, uzatvorených zmlúv, spolu s preverením pracovných zmlúv zamestnancov VPS (zdvojené zmluvy – Miestny úrad a Miestny podnik)

stav ku dňu 19.12.2019

33. Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Petržalka

34. Návrh Dodatku č.1 k Zásadám hospodárenia s obecnými bytmi v mestskej časti

Bratislava-Petržalka

35. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom a k bytom vo

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2020Autor: Petrzalcan | 14.09.2020 | zobrazené: 88 x |


Podobné články

• Výberové konanie na náčelníka Mestskej polície (12.09.2020)
• Výsadba stromov v Bratislave (08.09.2020)
• „Starosta sa nestará o školstvo v Petržalke “ tvrdia poslanci (06.09.2020)
• Bratislava je v červenom móde. Čo to znamená? (25.08.2020)
• Mesto obstaráva parkovací systém (24.08.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Akou známkou by ste ohodnotili prácu starostu Jána Hrčku?

1
(94)

2
(24)

3
(26)

4
(33)

5
(56)


spolu 233 hlasov
/