Dnes je: sobota 23.01.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pokračuje antigénové testovanie aj v Petržalke

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo v Petržalke

V stredu, 16.septembra 2020 o 9.00 hod sa uskutoční 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v Dome kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova č. 3, Bratislava.

 

Program:

1. Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

2. Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka

3. Návrh na odvolanie člena školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Petržalka

4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31. 08. 2020

5. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2020

6. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020

7. Návrh VZN o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu MČ Bratislava - Petržalka

8. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu rozdelenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2019 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 19/2019 a VZN č. 3/2020

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2020 zo dňa ……2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzných nariadení č. 1/2005, č. 3/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008, č. 3/2009, č. 6/2009, 3/2010, 8/2012, 3/2013, č. 9/2017, č. 17/2019 a č. 1/2020

12. Návrh na zmenu vo využití účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvoj

športovej infraštruktúry 2020-2021

13. Návrh použitia úverových tranží na obstarávanie investičných projektov

14. Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie v rámci COVID 19

15. Informácia o ponuke hlavného mesta zveriť do správy objekt Znievska 26 s priľahlými pozemkami

16. Návrh na rozšírenie kapacít zariadenia opatrovateľskej služby

17. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku

18. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 2843/48 pre HJ invest, s.r.o

19. Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 4287 v k. ú. Petržalka pre Ing. Jozefa Škaláka a manželku Ing. Veroniku Škalákovú

20. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č.1045/1 pre Máriu Ťažkú

21. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Detský folklórny súbor Lúčka, o.z.

22. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z.

23. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č.1061 v areáli ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z.

24. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3544 pre Gizelu Valkovičovú

25. Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte ZŠ Holíčska pre

Plavecký klub ORCA SPORT

26. Návrh na schválenie zmeny nájomcu v objekte ZŠ Tupolevova 20 , Bratislava

27. Návrh na prehodnotenie a predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte

Beňadickej 13, Bratislava pre spoločnosť MILEX PROGRES a.s.

28. Návrh na dlhodobý prenájom – objektu ŠH Prokofievova pre Gymnastické centrum Bratislava

29. Podnet verejnej ochrankyne práv na zmenu právnej úpravy – ust. § 1 a 2 VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25. júna 2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

30. Súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka s výkonom

podnikateľskej činnosti

31. Správa o kontrole výdavkovej časti rozpočtu za rok 2019 na referáte matriky a ohlasovne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka

32. Správa o kontrole Miestneho podniku VPS Petržalka, verejných obstarávaní, obchodných verejných súťaží, uzatvorených zmlúv, spolu s preverením pracovných zmlúv zamestnancov VPS (zdvojené zmluvy – Miestny úrad a Miestny podnik)

stav ku dňu 19.12.2019

33. Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Petržalka

34. Návrh Dodatku č.1 k Zásadám hospodárenia s obecnými bytmi v mestskej časti

Bratislava-Petržalka

35. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom a k bytom vo

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2020Autor: Petrzalcan | 14.09.2020 | zobrazené: 246 x |


Podobné články

• Revitalizácia Ovsištského námestia (05.01.2021)
• Budúcnosť Námestia republiky (31.12.2020)
• Bratislava má schválený rozpočet a nového čestného občana mesta (27.12.2020)
• Viete koľko vrakov odstránili tento rok v Petržalke? (22.12.2020)
• Petržalka čistí parkoviská (17.12.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Veríte, že rok 2021 bude lepší rok predošlý?

áno, určite
(32)

skôr áno ako nie
(14)

skôr bude horší
(13)

bude rovnaký ako rok predošlý
(13)


spolu 72 hlasov
/