Dnes je: utorok 20.10.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika: Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri.

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo

Zajtra, v utorok, 23.júna 2020,  opäť zasadne miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka. Rokovanie sa uskutoční od 9-.hodiny ráno v  Dome kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej 3.

 

Rokovanie je verejnosti prístupné a možno ho sledovať aj online prenosom.

Program rokovania:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 31. 05. 2020

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019

3. Návrh úpravy rozpočtu

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č..../2020 z 10.

6. 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti

Bratislava-Petržalka č. 18/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013,

VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019

6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka v zmysle

VZN č. 7/2015, v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019

7. Výzva na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v

súkromných materských školách podľa prijatého všeobecne záväzného nariadenia

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 z 22. septembra 2015 o poskytovaní

nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských

školách v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 a všeobecne záväzného

nariadenia č.11/2019 pre školský rok 2020/2021.

8. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021 v základných školách

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka

9. Návrh na odňatie zvereného majetku - SSŠaŠZ - Petržalka

10. Informácia o využití účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvoj športovej

infraštruktúry na roky 2020-2024 a návrh na revitalizáciu športovej infraštruktúry v

období 2020-2021

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka

na obdobie od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020

12. Správa o kontrole hospodárenia s obecnými bytmi na bytovom oddelení miestneho úradu

za vybrané obdobie

13. Návrh úpravy Zásad hospodárenia s obecnými bytmi v mestskej časti BratislavaPetržalka

14. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom a k bytom vo

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2020

15. Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie COVID-19

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ A. Karpova Černyševského 8 pre

Mgr. Marta Janičkovičová-Baletné štúdio TERPSICHORE

17. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 3405 pre Štefana Krepsa -

PINCODE, s.r.o.

18. Návrh na prenájom časti pozemku v areáli ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre BABYLAND

19. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Strediska sociálnych služieb na

Vavilovovej 12 v Bratislave pre Súkromnú materskú školu Vavilovova 18, 851 01

Bratislava

20. Návrh na odňatie zvereného majetku - Pavilónov detských ihrísk (PDI) verejných

detských ihrísk (VDI) a ostatného majetku v správe MP VPS

21. Návrh na redukciu finančných prostriedkov poskytovaných Mestskou časťou BratislavaPetržalka na služby TV Bratislava

Mediálnej rady Petržalky

22. Žiadosť o reguláciu parkovania elektrických kolobežiek

23. Návrh na odvolanie a voľbu neposlanca do komisie mestskej časti Bratislava-PetržalkaAutor: Petrzalcan | 22.06.2020 | zobrazené: 358 x |


Podobné články

• Debarierizácia priechodov v Petržalke (18.10.2020)
• Konečne sa podarilo (17.10.2020)
• Starostovia i primátor nesúhlasia s rušením mestských častí (09.10.2020)
• Zaujíma vás budúcnosť Kapitulského Dvora? (29.09.2020)
• Nový developerský projekt pri Draždiaku (27.09.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Akou známkou by ste ohodnotili prácu starostu Jána Hrčku?

1
(129)

2
(34)

3
(37)

4
(44)

5
(71)


spolu 315 hlasov
/