Dnes je: sobota 23.01.2021 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pokračuje antigénové testovanie aj v Petržalke

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo

Zajtra, v utorok, 23.júna 2020,  opäť zasadne miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka. Rokovanie sa uskutoční od 9-.hodiny ráno v  Dome kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej 3.

 

Rokovanie je verejnosti prístupné a možno ho sledovať aj online prenosom.

Program rokovania:

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 31. 05. 2020

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019

3. Návrh úpravy rozpočtu

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č..../2020 z 10.

6. 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti

Bratislava-Petržalka č. 18/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013,

VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019

6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka v zmysle

VZN č. 7/2015, v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019

7. Výzva na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v

súkromných materských školách podľa prijatého všeobecne záväzného nariadenia

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 z 22. septembra 2015 o poskytovaní

nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských

školách v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 a všeobecne záväzného

nariadenia č.11/2019 pre školský rok 2020/2021.

8. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021 v základných školách

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka

9. Návrh na odňatie zvereného majetku - SSŠaŠZ - Petržalka

10. Informácia o využití účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvoj športovej

infraštruktúry na roky 2020-2024 a návrh na revitalizáciu športovej infraštruktúry v

období 2020-2021

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka

na obdobie od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020

12. Správa o kontrole hospodárenia s obecnými bytmi na bytovom oddelení miestneho úradu

za vybrané obdobie

13. Návrh úpravy Zásad hospodárenia s obecnými bytmi v mestskej časti BratislavaPetržalka

14. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom a k bytom vo

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2020

15. Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie COVID-19

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ A. Karpova Černyševského 8 pre

Mgr. Marta Janičkovičová-Baletné štúdio TERPSICHORE

17. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 3405 pre Štefana Krepsa -

PINCODE, s.r.o.

18. Návrh na prenájom časti pozemku v areáli ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre BABYLAND

19. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Strediska sociálnych služieb na

Vavilovovej 12 v Bratislave pre Súkromnú materskú školu Vavilovova 18, 851 01

Bratislava

20. Návrh na odňatie zvereného majetku - Pavilónov detských ihrísk (PDI) verejných

detských ihrísk (VDI) a ostatného majetku v správe MP VPS

21. Návrh na redukciu finančných prostriedkov poskytovaných Mestskou časťou BratislavaPetržalka na služby TV Bratislava

Mediálnej rady Petržalky

22. Žiadosť o reguláciu parkovania elektrických kolobežiek

23. Návrh na odvolanie a voľbu neposlanca do komisie mestskej časti Bratislava-PetržalkaAutor: Petrzalcan | 22.06.2020 | zobrazené: 457 x |


Podobné články

• Revitalizácia Ovsištského námestia (05.01.2021)
• Budúcnosť Námestia republiky (31.12.2020)
• Bratislava má schválený rozpočet a nového čestného občana mesta (27.12.2020)
• Viete koľko vrakov odstránili tento rok v Petržalke? (22.12.2020)
• Petržalka čistí parkoviská (17.12.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

BS8 Hřbitov

ANKETA

Veríte, že rok 2021 bude lepší rok predošlý?

áno, určite
(32)

skôr áno ako nie
(14)

skôr bude horší
(13)

bude rovnaký ako rok predošlý
(13)


spolu 72 hlasov
/