Dnes je: pondelok 20.05.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň klinických experimentov (pokusov)

Prerokovanie Urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania územného  plánovania a stavebného oznamuje prerokovanie

Urbanistickej štúdie – „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ – Koncept.

 

Ide o prerokovanie návrhu s verejnosťou  v dňoch 3.1.2019 – 22.2.2019 pričom verejné prerokovanie spolu s odborným výkladom spracovateľského kolektívu sa uskutoční dňa 6.2.2019 o 17.00 hod. v DK Zrkadlový háj

Spracovateľom Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je na základe výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže návrhov „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Obstarávanie urbanistickej štúdie zabezpečuje Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona Ing. arch. Miroslavy Valkovej.

 

Koncept Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ je zverejnený na webovej stránke obstarávateľa www.bratislava.sk v časti Samospráva – Hlavná architektka a je tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava.

 

Svoje pripomienky k predloženému konceptu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, môžete podať v termíne do 15.2.2019 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. v rovnakom termíne mailom na adresu architekt@bratislava.sk – do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“. V prípade, že sa verejnosť v uvedenej lehote k návrhu nevyjadrí, predpokladá sa, že ku konceptu urbanistickej štúdie nemá žiadne pripomienky.

 

https://www.bratislava.sk/sk/hlavna-architektka

 Autor: Petrzalcan | 10.01.2019 | zobrazené: 952 x |


Podobné články

• Nájde Vallo podporu v Petržalke? (15.05.2019)
• Príďte na diskusiu s primátorom o parkovacej politike (07.05.2019)
• Mimoriadna správa (28.04.2019)
• Voľba hlavného kontrolóra rozhádala Vallovcov (27.04.2019)
• Bratislavské mestské dni (26.04.2019)

Komentáre