Dnes je: utorok 19.11.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

V utorok, 5.februára bude zasadať miestne zastupiteľstvo

Mestská časť Bratislava- Petržalka bude zajtra žiť miestnym zastupiteľstvom. Tak ako každé zasadnutie, aj toto je voľné prístupné verejnosti. Uskutoční sa v kongresovej sále Technopolu, Kutlíkova č. 17, Bratislava.so začiatkom o 09.00 hod.

 

Tu  je program zastupiteľstva:

1. Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

2. Zaradenie poslancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka a voľba predsedu komisie územného plánu, výstavby a dopravy

3. Voľba člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka

4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 zo dňa 01.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka v znení VZN č. 2/2017 zo dňa 28.02.2017

6. Voľba členov Rady fondu rozvoja

7. Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska, Bratislava za účelom navýšenia

8. Návrh na zverenie objektu MŠ Vyšehradská 17, Bratislava do správy Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

9. Návrh zámeru zriadiť ZŠ Pankúchova 6, Bratislava ako súčasť budúcej spojenej školy - spolupráca s BSK

10. Návrh na zaradenie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka do rád škôl pri ZŠ a MŠ na volebné obdobie 2019-2022

11. Návrh na predĺženie prenájmu pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 1209 pre Ľuboslavu Mikulášovú

12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3073/66 pre MV SR

13. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 2810/2 pre Zuzanu Serinovú

14. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Fedinovej 18,

Bratislava pre CRAZY - LAZY s.r.o.

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Lachova 1, Bratislava pre

Súkromnú strednú odbornú školu Johannes Senio Service s.r.o.

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Budatínska 61,

Bratislava pre MŠK ISKRA Petržalka, o.z.

17. Návrh na prenájom nebytových priestorov – školského bazéna v objekte ZŠ

Budatínska 61, Bratislava pre Happy Kids o.z.

18. Návrh na prenájom dvoch častí pozemku parc. č. 1466 pre vlastníkov bytov a

nebytových priestorov na Starhradskej 2 – 4, Bratislava v zastúpení BPP, s.r.o.

19. Návrh na rozšírenie prenájmu časti pozemku parc. č. 1494 pre Haruna Eleziho

20. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok

2018

21. Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole pokladničnej služby Miestneho úradu mestskej časti BratislavaPetržalka

22. Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole prenájmov nebytových priestorov v Základnej škole Budatínska 61, Bratislava, Holíčska 50, Bratislava a Turnianska 10, Bratislava

23. Správa o kontrole aktuálnych dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného

pomeru na referáte personálnej práce a miezd miestneho úradu

24. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od

01. januára 2019 do 30. júna 2019

26. Interpelácie

27. RôzneAutor: Petrzalcan | 04.02.2019 | zobrazené: 520 x |


Podobné články

• Začínajú kontroly parkovania v Petržalke (12.11.2019)
• Chcú odkúpiť prenajaté byty (10.11.2019)
• Posilnenie liniek do Petržalky (04.11.2019)
• Pilotný parkovací systém bol spustený (02.11.2019)
• Podľa kontroly BVS šafárila s financiami (24.10.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka

ANKETA

Ako ste spokojní s čistotou v Petržalke? Oznámkujte ako v škole:

1
(43)

2
(22)

3
(35)

4
(44)

5
(50)


spolu 194 hlasov
/