Dnes je: pondelok 25.05.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
25.máj je Medzinárodný deň nezvestných detí

Zmeny územného plánu mesta

Hlavné mesto SR Bratislava, ako orgán územného plánovania, prostredníctvom oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov magistrátu, zabezpečuje v termíne od 31.05.2019 do 01.07.2019 prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - zmeny a doplnky 06“ v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

 

Účelom tohto materiálu je aktualizovanie celomestskej územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k platným predpisom najmä z oblasti ochrany prírody a životného prostredia, ochrany pamiatok, protipovodňovej ochrany, obrany štátu a dopravného a technického vybavenia na území mesta.

 

Kompletný materiál „Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 06“ je k nahliadnutiu na nasledovných miestach:

na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE v pondelok od 8:00 h do 17:00 h, v utorok až štvrtok od 8:00 h do 16:00 h a v piatok od 8:00 h do 15:00 h

v elektronickej podobe na internetovej adrese https://www.bratislava.sk/sk/filter/uradna-tabula s použitím filtra Územné plánovanie a rozvoj

 

Verejná prezentácia, na ktorej bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 18.06.2019 o 17:00 h v Justiho sieni na prízemí Primaciálneho paláca.

 

Pripomienky je možné uplatniť v termíne 01.07.2019 vrátane nasledovnými spôsobmi:

písomne na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1

elektronickou poštou na adresu: ooupd@bratislava.sk.

prostredníctvom formulára

Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii.

 

Informačná povinnosť GDPR

Informačná povinnosť: Fyzická osoba, ktorá dáva pripomienku ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za účelom prijatia, posúdenia a vyhodnotenia podaných pripomienok. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa. Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť posúdenia a vyhodnotenia podaných pripomienok.

zdroj: hlavné mesto BratislavaNotice: Undefined index: id in /nfsmnt/hosting1_1/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 04.06.2019 | zobrazené: 775 x |


Podobné články

• Vysadené stromy v Petržalke (24.05.2020)
• Finančné dopady koronakrízy (23.05.2020)
• Navrhnite osobnosť Petržalky (20.05.2020)
• Parkovanie od začiatku roka nikto nekontroluje (17.05.2020)
• Nová sobášna miestnosť a poplatok za sobáš (09.05.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Dodržiavate karanténne opatrenia?

Áno, samozrejme, som doma
(111)

Áno, samozrejme, ale musím chodiť aj do práce
(42)

Nie, nedodržiavam
(41)


spolu 194 hlasov
/